Publications

HumanGen: Generating Human Radiance Fields with Explicit Priors
Suyi Jiang, Haoran Jiang, Ziyu Wang, Haimin Luo, Wenzheng Chen, Lan Xu
NeuralHOFusion: Neural Volumetric Rendering under Human-object Interactions
CVPR(Accepted) 2022
Yuheng Jiang, Suyi Jiang, Guoxing Sun, Zhuo Su, Minye Wu, Kaiwen Guo, Jingyi Yu, Lan Xu